Oznámení o výběrovém řízení

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlašují výběrové řízení na podporu činností v oblasti ekologické výchovy:

Výběrové řízení je členěno do čtyřech oblastí - modulů:

(1) Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol
(2) Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol v oblasti EVVO
(3) Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti EVVO
(4) Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO

Do výběrového řízení se mohou hlásit nestátní neziskové organizace, které mají ve stanovách nebo obdobném dokumentu uvedenu jako jednu z hlavních činností ekologickou (environmentální) výchovu.

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, budou zařazeni do programu Národní síť SEV . Zde budou moci realizovat a vykazovat vzdělávací a osvětové akce odpovídající zmíněným modulům a při splnění stanovených podmínek jim budou za tyto činnosti vypláceny finanční úhrady.

Text výběrového řízení včetně přihlášky je k dispozici na internetové adrese www.narodnisit.cz nebo je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese info@narodnisit.cz, případně telefonu 234 621 386. Prostřednictvím všech kontaktů Vám rádi zodpovíme i případné dotazy.

Jedním z cílů programu Národní síť SEV je podpora malých a začínajících organizací působících v oblasti EVVO.

Pro malé a začínající organizace je určen především modul 4. V rámci tohoto modulu je podporována osvětová činnost organizace částkou cca 10.000 - 15.000 Kč ročně (částka se mění podle počtu zapojených organizací a aktuálních finančních možností programu NSSEV). Výhodou zapojení do modulu je minimální administrativní náročnost.

Co je třeba udělat pro zapojení do modulu 4?

(1) Být nestátní neziskovou organizací a mít ve stanovách zakotvenu ekologickou/environmentální výchovu.
(2) Mít alespoň jednoho pracovníka na 0,2 úvazku nebo 5 dobrovolníků zajišťujících činnost.
(3) Mít pro rok 2006 naplánováno alespoň 5 vzdělávacích nebo osvětových akcí pro veřejnost (Dny Země, kampaně, přednášky, výstavy apod.), u kterých předpokládáte, že je v souhrnu navštíví alespoň 100 osob.
(4) Vyplnit přihlášku (2 strany A4 - jedna obsahuje identifikační a kontaktní údaje, druhá údaje uvedené v bodech 1 - 3) a do jednoduché tabulky vyplnit základní údaje o plánovaných akcí.

Co je třeba udělat, aby Vám byly proplaceny finanční úhrady?

(1) V červnu a v listopadu zaslat na adresu programu jednoduchou tabulku s údaji o skutečně zrealizovaných akcí (ke každé akci doložit pozvánku, fotku nebo jiný doklad o jejím uskutečnění).
(2) Za rok vydat 5 tiskových zpráv o činnosti organizace.

Organizacím zapojeným do programu, kteří o to projeví zájem, bude zdarma poskytována metodická pomoc formou návštěv zkušených pracovníků z oblasti EVVO. Metodická pomoc bude zahrnovat vyhodnocování akcí, jejich přípravu a evidenci, vyhodnocení úrovně SEV/CEV, vyhodnocováni jejich spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti EVVO a ochrany přírody apod.

Výběrové řízení je vyhlášeno na základě veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí - Plnění vybraných úkolů Akčního plánu Státního programu EVVO nestátními neziskovými subjekty v letech 2005 - 2007.

Václav Broukal
garant programu

V Praze 9. 3. 2005

Národní síť středisek ekologické výchovy
Společný program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Českého svazu ochránců přírody
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel/fax: +420 234 621 386
E-mail: info@narodnisit.cz
web: www.narodnisit.cz

Vytvořeno 21.3.2006 13:02:24 | přečteno 656x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load