Poslanci dali zelenou kompostování bioodpadu!

Na 56. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla schválena novela zákona o odpadech. Tato novela, kromě opatření, která mají omezit riziko nelegálních dovozů odpadů, přináší také významná nová opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů). Iniciátorem a předkladatelem této přínosné novely byla skupina poslanců v čele s paní poslankyní Ivou Šedivou.

Organická hmota z údržby zeleně ve městech a ze zahrad, zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací apod., to vše jsou bioodpady, které tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů je u nás narozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečná. Schválená novela zákona sice nestanovuje obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či povinnost výstavby obecní kompostárny, ale jejím cílem je pomoci ujasnit pravidla v oblasti nakládání s bioodpady a zároveň řešit a odstranit hlavní problémy v této oblasti a takto přispět k rozvoji recyklace této významné skupiny odpadů.

Novela zákona například zjednodušuje proces povolování provozu malých kompostáren s roční kapacitou do 150 tun bioodpadů, u nichž bude narozdíl od dosavadní praxe stačit jen kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podstatným přínosem této novely je, že zmocňuje Ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná pravidla pro nakládání s bioodpady a dále podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení, jako jsou kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu), či mechanicko biologická úprava. Novela zákona a navazující vyhláška by tak měla zjednodušit současné příliš přísné požadavky na výstavbu a provoz zařízení na zpracování bioodpadů a stanovit tyto požadavky odlišně v závislosti na kapacitě těchto zařízení a na druzích zpracovávaných odpadů. Dalším z významných cílů je snaha pomoci řešit problémy s odbytem vyrobených kompostů a umožnit jejich lepší uplatnění na trhu.


Pokud novelu zákona podepíše i pan prezident, je možné v blízké době očekávat lepší kvalitu i množství recyklovaných bioodpadů a vyšší ochranu životního prostředí. Zásadní roli pro naplnění těchto společensky žádoucích přínosů bude mít další přístup Ministerstva životního prostředí při vytváření a schvalování uvedené vyhlášky o bioodpadech. Zejména na přístupu ministerstva bude záležet, kdy a jak se pozitivní přínosy projeví v praxi.

Podrobnější informace je možné nalézt na stránce: http://biom.cz/bro/

CZ Biom - České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice.

Vytvořeno 24.5.2006 15:57:27 | přečteno 476x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load