Ekoporadna ORSEJ při VMG Česká Lípa

Adresa organizace: Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa

Kontaktní osoba: Ing. Tereza Kaiserová
Telefonní číslo: +420 487 824 145, mobil 774 825 089
Emailová adresa: kaiserova@muzeumcl.cz
Webové stránky: http://www.muzeumcl.cz

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, při němž byla Ekoporadna zřízena, disponuje nejen stálými expozicemi přírodovědnými s ekologickým zaměřením, ale i výukovými prostory a kapacitou odborných pracovníků muzea.  Ekoporadna Orsej se tak stala nezbytným doplňujícím odborným článkem této instituce, kde je možné získat nejen potřebné rady  a odpovědi na otázky široké veřejnosti, ale i informace o současném dění environmentálním a ekologickém.
Hlavní náplní a cílem ekoporadny jsou především níže uvedené činnosti:

Poradenství
Hlavním cílem i náplní  Ekoporadny ORSEJ je ekologické a spotřebitelské poradenství pro širokou veřejnost. Propojení služeb ekoporadny a vlastivědného muzea je ideální kombinací osvěty i přímé pomoci v ochraně přírody a životního prostředí.

Odborné konzultace
Vzájemným propojením práce odborných pracovníků muzea a ekoporadny v oborech bezprostředně se týkajících přírody a její ochrany (zoologie, botanika, mykologie, ornitologie, geologie, archeologie…) poskytuje ekoporadna možnost konzultací a odborné pomoci.

Osvěta
Ekoporadna organizuje pravidelné místní akce a kampaně – Den Země, Den vody, Den pro ekologii, Den zvířat - přírodovědné vycházky a ekologické vzdělávací programy (Vítání ptačího zpěvu, Noc pro netopýry, Žabí noc, Putování  po vydřích stopách …)  Pořádá výstavy s tematikou EVVO a s předváděním praktických činností jakou je například ochrana ptactva, zřizování ptačích budek, odborné exkurze, záchrana a prevence péče o ohrožené a handicapované živočichy, třídění odpadů.

Spolupráce
V České Lípě působí SOŠ zaměřená svou výukou na ekologii, s níž VMG dlouhodobě spolupracuje formou odborných konzultací pro studenty, zpřístupněním vědecké knihovny, studentských praxí na odborných pracovištích a vedením při ekologicky zaměřených maturitních pracích. Zřízení ekoporadny umožnilo rozšíření spolupráce se školou na cílenou spolupráci při pořádání celodenních osvětových akcí pro veřejnost, při přednáškách, studentské pomoci při ekologických kampaních a každoročně pořádané ekologické olympiádě pro žáky a studenty základních škol a víceletých gymnázií.
Ekoporadna rovněž úzce spolupracuje se zvířecími útulky a stanicemi pro handicapovaná zvířata, neboť je tzv. sběrným místem poraněných zvířat na Českolipsku a svou činností osvětovou se stará o dodržování a šíření zásad správné péče o tyto živočichy.
Ekoporadna spolupracuje rovněž se školními zařízeními všech stupňů, a to formou přípravy a aktivního vedení při odborných exkurzích a ekologicky zaměřených přednáškách.

Publikační činnost
V rámci osvětové a informační činnosti ekoporadny jsou publikovány jednak tištěné materiály s ekologickou tematikou určené k volné distribuci i cílené výuce (Ekologické omalovánky pro nejmenší, informační pohlednice se základními informacemi o ekoporadně
s kontakty na stanice pro handicapovaná, opuštěná a týraná zvířata, výuková leporela o řece Ploučnici, o turisticko naučné stezce Peklo, o léčivých bylinách, letáky o pomoci handicapovaným zvířatům, o ochraně netopýrů, ježků, o chráněných druzích obojživelníků apod.) a jednak závěsné výukové tabule s upozorněním na ochranu přírody a životního prostředí (například „Zimoviště vodního ptactva“ a „Řeka Ploučnice – řeka plná života“, které slouží jako informační panely pro širokou veřejnost, kde je možné získat nejen údaje o přírodním bohatství řeky Ploučnice, ale i pokyny jak a čím přikrmovat přezimující ptáky v době, kdy se řeka stává zimovištěm mnoha druhů vodního ptactva.)

Poradenství pro veřejnost v oblasti ochrany zvířat
Poskytování informací o orgánech a organizacích zabývajících se živočichy a jejich ochranou. Zprostředkování kontaktů záchranných stanic a center pro ochranu živočichů, veterinárních ošetřoven apod.

Odborná knihovna
Každou středu je možné využívat pomoci odborných pracovníků v badatelně muzejní vědecké knihovny s internetovým připojením.


Vytvořeno 18.2.2009 10:48:41 | přečteno 6732x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load