SEV DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec

Adresa organizace: Masarykova 1347 / 31, 460 06 Liberec 1

Kontaktní osoba:
Ing. Aleš Kočí, ředitel
Telefonní čísla: +420 482 712 982, +420 732 172 295
Emailová adresa: koci@zooliberec.cz
Webové stránky: www.zooliberec.cz/divizna

Nástupnická organizace Střediska ekologické výchovy Statutárního města Liberec. SEV Divizna - denní specializované pracoviště pro podporu a realizaci environmentální výchovy je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Poskytuje kvalitní služby v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty především v těchto oblastech:

Služby pro školy

Výukové programy
Ekologické výukové programy, které SEV DIVIZNA nabízí, mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo půl až celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let. Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou, na osvojování si ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a také na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Všechny ekologické výukové programy se týkají průřezového tématu Environmentální výchova (v některých případech i průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné rámcové vzdělávací programy.

Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy
SEV DIVIZNA koordinuje program Ekoškola v Libereckém kraji (mezinárodní program spojující environmentální výchovu na škole s praktickými kroky vedoucími k ekologizaci jejího provozu) a je i krajským koordinátorem programu Škola pro udržitelný život. Posláním programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostřed.

R
ozesílky metodických a informačních materiálů (M.R.K.E.V.)
Síť M.R.K.E.V. (celorepublikově jej koordinuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina) je sítí škol, které podporují environmentální výchovu. V Libereckém kraji činnost v síti M.R.K.E.V. koordinuje SEV DIVIZNA. V současné době je do sítě v Libereckém kraji zapojeno 77 škol a školských zařízení. Účast v síti školám zajišťuje pravidelné rozesílky metodických materiálů a přístup k informacím a publikacím k environmentální výchově.

Regionální konference
Každý rok v říjnu SEV DIVIZNA pořádá krajské setkání k environmentální výchově. Tohoto setkání se pravidelně účastní kolem 100 zástupců základních a středních škol z Libereckého kraje. Setkání vždy reaguje na nějaké aktuální téma z této oblasti.

Ostatní další vzdělávání pedagogických pracovníků
SEV DIVIZNA pořádá řadu odborných seminářů, exkurzí a tvůrčích a inspirativních dílen pro pedagogické pracovníky a koordinátory environmentální výchovy na školách, studenty pedagogických fakult a další zájemce. Podílíme se i na pořádání specializačních studií pro koordinátory EVVO. Tradiční je i pobytová akce Environmentální výchova - nové cesty, která se zaměřuje na neotřelé nápady a metody, které se objevují v oblasti environmentální výchovy.

Odborné konzultace
SEV DIVIZNA nabízí školám a ostatním zájemcům zdarma poradenství a metodickou pomoc v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, především se jedná o pomoc při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů.

Další činnosti
SEV DIVIZNA nabízí školám bezplatné zapůjčení knih, metodických materiálů a pomůcek k environmentální výchově.

Středisko ekologické výchovy Divizna je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Vytvořeno 19.4.2006 9:38:18 | přečteno 13554x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load