EKOŠKOLKY (MŠ)

EKOŠKOLA

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy, ve kterém se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně zlepšují mateřskou školu a její okolí. Děti se učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost. 


Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Program Ekoškola je celorepublikově koordinován vzdělávacím centrem TEREZA. Krajským koordinátorem pro Liberecký kraj je DIVIZNA - Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec.

7 kroků k Ekoškolce

1. krok EKOTÝM - Ekotým je základem fungování programu Ekoškola na mateřské škole. Je sestaven z dětí, ale i dospělých (dětí z různých tříd a různého věku, učitelů, rodičů i provozních zaměstnanců mateřské školy).

2. krok ANALÝZA - Analýza je dalším důležitým krokem, který je třeba udělat na začátku. Analýza vám poskytuje reálnou představu o tom, jaké jsou silné a slabé stránky školy ve vybraných Tématech a na co byste se měli zaměřit v Plánu činností. V pátrání po silných a slabých stránkách vám pomohou Pracovní listy k Analýze školky.

3. krok PLÁN ČINNOSTI - Při tvorbě Plánu činností vycházíte z toho, co jste zjistili v Analýze. Hledáte řešení, stanovujete si cíle a plánujete si aktivity, které vedou k nápravě slabých a k udržení silných stránek školy. Na tvorbě Plánu činností se podílí celý Ekotým a další členové školy. Důležité je myslet, již při tvorbě plánu na to, jakým způsobem budete plnění úkolů vyhodnocovat.

4. krok SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ - Pravidelným sledováním a postupným vyhodnocováním Plánu činností zjišťujete, jak si vedete v naplňování jednotlivých cílů a úkolů.  Postupně vedete děti k rozvoji dovedností, především posuzovat výsledky své činnosti, pozorovat pokroky, hodnotit úspěchy a zjišťovat příčiny neúspěchů. 

5. krok ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE - Cílem environmentální výchovy je seznámit děti s tématy, kterými se zabývají v Analýze, Plánu činností a dalších krocích. Je důležité věnovat tématům dostatek času, aby jim děti opravdu rozuměly a chápaly souvislosti. Tento krok má dětem pomoci pochopit, proč se mají vybraným tématům věnovat.

6. krok INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - Krok Informování a spolupráce slouží  k tomu, aby všichni věděli, co se u vás v Ekoškole děje. Nabízíte všem možnost zapojit se do realizace programu a přispět svými nápady a silami. Stejný cíl má tento krok i směrem ven, kdy oslovujete rodiče, širokou veřejnost, zastupitele i možné finanční podporovatele. Díky stálé spolupráci, informování ostatních a pořádáním zajímavých akcí se do programu postupně zapojuje celá mateřská škola, rodiče i širší veřejnost.

7.krok EKOKODEX - Ekokodex je společným souborem hodnot a pravidel. Jde o seznam, který ukazuje, co ve škole vyznáváte v rámci jednotlivých Témat. Zároveň vám slouží jako návod pro celou mateřskou školu i rodiče, jak se ohleduplně chovat k životnímu prostředí. Ekokodex tvoříte společně průběžně během realizace programu nebo i na jeho počátku. K Ekokodexu je dobré se po čase vracet a Ekokodex aktualizovat.

Bližší informace lze získat na webu Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec či přímo u krajské koordinátorky - Miroslava Nováková novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 146.

On-line registrace probíhá přes vzdělávací centrum TEREZA.

Vytvořeno 28.3.2017 13:54:44 - aktualizováno 28.3.2017 14:52:12 | přečteno 1010x | tereza.pokorna
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load