2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 20. června 2007, čj. 14540/2007-22

Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO)
ve školách v roce 2007

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením vlády č. 1048/2000 ze dne 23.10.2000, ke Státnímu programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):

Čl. 1

Cíl Programu a forma podpory

(1) Cílem programu je podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu realizovanou v souladu se školními vzdělávacími programy nebo dosavadními vzdělávacími programy.
(2) Projekty musí být v souladu se státní vzdělávací politikou a se státním programem EVVO.
(3) Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na úhradu nákladů v souladu s čl. 2 odst. 5 a 6, které právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo základní umělecké školy zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.
(4) Program se vyhlašuje na období od dne stanoveného v čl. 8 programu do konce kalendářního roku 2007.

Čl. 2

Základní parametry projektu

(1) O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby všech zřizovatelů.
Žádost o finanční prostředky podle čl. 1 odst. 3 obsahuje náležitosti podle přílohy č. 1 k tomuto vyhlášení programu. Součástí žádosti je projekt podpory environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve škole.
(2) Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt.
(3) V programu budou podporovány tyto aktivity:

a) vytváření projektové dokumentace školních projektů EVVO;
b) realizace školních projektů EVVO;
c) účast dětí a žáků školy na jednodenních nebo vícedenních pobytech ve střediscích ekologické výchovy nebo v jiných vhodných objektech, ve kterých škola realizuje svůj projekt EVVO;
d) realizace seminářů, besed, workshopů pro děti a žáky s tematikou EVVO;
e) vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky školy
f) zpracování vzdělávacího obsahu (učebních osnov) povinného, volitelného, nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru zaměřeného na EVVO;
g) vytváření vlastních učebních dokumentů, metodických námětů a doporučení a učebních pomůcek;
h) vytvoření, vyhodnocení, aktualizace školního programu EVVO
i) další vzdělávání školního koordinátora EVVO;
j) další vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků školy nebo celých pedagogických sborů v oblasti EVVO;
k) vybavení knihovny školy nebo vybavení školního informačního centra materiály s tematikou EVVO;
l) vybavení školy učebními pomůckami pro EVVO;
m) zřízení, vybavení a údržba přírodní učebny EVVO;
n) úprava nebo obnova školního pozemku na využití pro environmentální výchovu, vybavení nářadím, sadbou, osivem, ochranou proti škůdcům
o) spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů;
p) spolupráce školy s veřejností (s rodinou, obcí), podpora aktivní péče o životní prostředí.

(4) Projekt bude posuzován jako celek ve vzájemné souvislosti s činností školy. Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole. Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se vzděláváním školy. Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií, uvedených v tomto programu.
(5) Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje a to zejména na:

a) nákup materiálu souvisejícího s projektem,
b) úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem,
c) úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými pracovními cestami bezprostředně souvisejícími s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - jízdné, ubytování, stravování;
d) telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem;
e) ostatní osobní výdaje bezprostředně související s projektem;
f) úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně souvisejí s realizací schváleného projektu.

(6) Dotaci nelze použít na:

a) výdaje na pohoštění a dary;
b) úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;
c) leasing, pronájmy;
d) mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení projektu;
e) nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.).

(7) Požadovaná dotace na jeden projekt musí být nejméně 20 000,- Kč a nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. Dotace může tvořit až 100 % rozpočtu projektu.
(8) Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
(9) I v případě, že předkládaný projekt má být zčásti uskutečněn také v kalendářním roce 2008, musí být v žádosti předložen celý projekt, včetně rozpočtu. V rámci rozpočtu musí být také přesně vyčísleny náklady, na jejichž úhradu požaduje právnická osoba dotaci podle čl. 1 odst. 2 v kalendářním roce 2007.
(10) Poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na předložený projekt v tomto programu nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci projektu v kalendářním roce 2008.
(11) Právnická osoba zajistí, aby zpráva o výsledcích projektu byla zveřejněna na webových stránkách školy po dobu alespoň jednoho školního roku.

Čl. 3

Předkládání žádostí

(1) Žádost včetně příloh předkládá právnická osoba ve dvou písemných vyhotoveních a zároveň v elektronické kopii (formát MS Word). Nepřijímají se projekty zaslané faxem.
(2) Žádost předkládá právnická osoba na formuláři uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Programu.
(3) Žádosti se zasílají na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

(4) Obálka bude označena slovy „Podpora EVVO ve školách v roce 2007“.
(5) Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději 10. září 2007 (tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 10. září 2007 podána žádost u ministerstva, nebo je-li nejpozději tento den podána držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost, adresovaná ministerstvu).

Čl.4

Hodnocení žádostí a výběr projektů

(1) Doručené žádosti budou vyhodnoceny a výsledky výběrového řízení zveřejněny nejpozději do 30. října 2007 na internetových stránkách ministerstva.
(2) Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví výběrovou komisi. Komise provede zhodnocení předložených projektů a navrhne ministerstvu projekty ke schválení. O přidělení dotace rozhodne náměstek ministryně skupiny všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání.
(3) Projekty budou hodnoceny podle těchto oblastí kritérií:

a) soulad s cílem programu, s podporovanými aktivitami a se Státním programem EVVO;
b) odborná úroveň projektu;
c) personální a materiální zajištění projektu;
d) rozpočet projektu.

(4) Ministerstvo vyrozumí právnické osoby o tom, zda jim bude poskytnuta dotace. Zaslané projekty (včetně příloh) se předkladatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace.
(5) O dotovaných projektech budou na internetové stránce ministerstva zveřejněny následující informace: název právnické osoby a kontaktní údaje (adresa, e-mail, adresa webových stránek), název projektu, anotace projektu, výše dotace.

Čl. 5

Financování programu ze státního rozpočtu

(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených projektů na základě výsledků vyhodnocení projektů podle čl. 5. Na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.
(2) Finanční prostředky se poskytují v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo stanoví účelové určení poskytovaných finančních prostředků v souladu s čl. 1 odst. 2.
(3) V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.
(4) Finanční prostředky podle odstavce 3 poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem (zejména uložit právnickým osobám při poskytnutí finančních prostředků povinnosti, které vyplývají z programu) a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.
(5) V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.
(6) Předložené projekty nemohou být financovány z operačních programů ESF.
(7) Případné náklady projektu vzniklé před účinností tohoto rozvojového programu nejsou uznatelné.

Čl. 6

Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů:

(1) Veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky podle § 163 odst. 1 u právnických osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon). Ministerstvo bude provádět namátkovou finanční kontrolu u krajských úřadů a právnických osob vykonávajících činnost základních škol, jimž budou finanční prostředky poskytovány podle § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona.
(2) Vyúčtování dotace poskytnuté dle tohoto programu se provádí podle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny k vyúčtování budou uvedeny v rozhodnutí vydaném podle čl. 6 odst. 4 a 5.
(3) Právnické osoby, které obdržely dotaci podle tohoto programu, provedou věcné vyhodnocení projektu na formuláři v Příloze č. 2 tohoto programu. Věcné vyhodnocení projektu zašle právnická osoba na adresu uvedenou v čl. 4 odst. 3, a to do 31. ledna 2008.

Čl. 7

Účinnost

Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem 20. června 2007.

RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.
náměstek ministryně

ikona souborupříloha 1
ikona souborupříloha 2

Vytvořeno 20.6.2007 13:23:42 | přečteno 1623x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load