Projekt LIFE CORCONTICA má za sebou další rok

Letošní terénní práce v rámci projektu LIFE CORCONTICA, který si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, jsou u konce. Pastva ovcí, koz, koní a skotu proběhla na 136 hektarech. Spaseno bylo 5 000 tun travní hmoty. Pracovní skupina také odstranila z luk kamení v celkové váze 4,5 tuny. Obnovila 4,2 km struh a na 12 hektarech zasahovala proti invazívním rostlinám. Celkem jsme podporovali hospodaření už na 30 lučních enklávách Krkonoš.

U zrodu projektu stála myšlenka navrácení života na krkonošské horské louky. Spousta tradičních horských luk v Krkonoších v minulých desetiletích degradovala. Projekt LIFE CORCONTICA by tento trend měl zastavit a pomoci navrátit krkonošským loukám jejich bývalou pestrost. „Kdo by si uměl představit zvlněnou krkonošskou krajinu bez pestrých voňavých květnatých horských luk a pastvin, svérázných bud a svěžích bystřin? Vždyť právě na těchto loukách rozkvétají léčivé horské byliny a právě sem se chodí napást či ukrýt nepřeberné množství živočichů, říká garant projektu za Správu KRNAP Tomáš Janata.

Smysl projektu tkví v podpoře lučních a říčních biotopů a obnově smilkových trávníků. Pokud má být obnovena či zachována bohatost druhů na nich rostoucích, musí se na loukách pravidelně hospodařit, musejí být koseny nebo spásány. Pravidelná údržba spočívá i v občasných výřezech nežádoucích náletových dřevin a likvidaci invazivních rostlin. Mnozí vlastníci na takovou péči ale nemají finanční prostředky ani znalosti a zkušenosti. Právě zde nastupuje projekt. Dalším cílem projektu je s využitím moderních terénních počítačů a GPS vytvoření tzv. lučního hospodářského plánu, jediného svého druhu v Česku. Tento plán bude sloužit k dlouhodobému sběru dat o loukách v Krkonoších, evidenci péče o ně a plánování dalšího hospodaření. Je vybráno několik desítek cenných lučních enkláv po celých Krkonoších, kterým je v rámci projektu věnována zvýšená péče.

Součástí projektu je také zajištění péče o pasoucí se zvířata. V minulých dnech byly dokončeny dva pastevní přístřešky na Brádlerových Boudách. Od příští sezony bude větší z nich hostit ovce a kozy, ten menší, méně nápadný, pak bude chránit v případě nepřízně počasí skot.

V příštím roce plánujeme do projektu LIFE CORCONTICA zařadit další louky. Tyto louky budou zveřejněny ve třetí výzvě o poskytnutí příspěvku na hospodaření, kterou nyní připravujeme. Vlastníci, nájemci (hospodáři) budou moci pobírat příspěvek na předem dohodnuté hospodaření. Třetí výzvu můžete očekávat v průběhu prosince až ledna. Na dvou vybraných tocích – Bolkovském a Albeřickém začneme příští rok s malými úpravami koryt toků pro rozšíření vranky o několik kilometrů proti proudu. Ve Sklenářovicích, jedné z nejzachovalejších lučních enkláv v Krkonoších, kde Správa KRNAP už řadu let provádí opatření k zachování horských luk, v příštím roce vznikne pastevní areál. Připravujeme informační panely, se kterými se příští rok můžete potkat na šesti vytipovaných turistických místech po Krkonoších. A sběratelé pohlednic budou moci do své sbírky přidat novou edici pohlednic lučních enkláv. S projektem se v příští jeho sezóně můžete setkat na různých místních akcích plánovaných jak pro veřejnost, tak pro hospodáře.

Projekt LIFE CORCONTICA si klade za cíl zlepšit péči o nejcennější horské louky, které dlouhodobě ztrácejí svou bohatost, zarůstají a zanikají. Vedle stanovišť luk a pastvin projekt podpoří i jednotlivé druhy – hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica), který se v současnosti vyskytuje pouze v Albeřicích, a rybku vranku obecnou (Cottus gobio), jejíž populace v krkonošských tocích stagnuje. LIFE CORCONTICA je realizován a spolufinancován třemi partnery – Správou KRNAP, Institutem aplikované ekologie DAPHNE a Ministerstvem životního prostředí ČR. Dárcem 75 % prostředků je Evropská komise v rámci programu LIFE+. Celkový rozpočet projektu je 3 588 573 €, tedy necelých 90 milionů korun. Na přímé ochranné zásahy je vyčleněno 43 % financí, 30 % z celkové částky tvoří osobní náklady na mzdy, 15 % bude čerpáno na vybudování infrastruktury a na pořízení potřebného vybavení a 12 % z rozpočtu bude pokrývat cestovní a režijní náklady.

Více informací o projektu najdete zde: http://www.krnap.cz/life/, nebo zde: http://life.krnap.cz/ .


Vytvořeno 19.11.2014 11:39:27 | přečteno 778x | Lenka Rychtaříková
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load