Nabídka seminářů pro pedagogy na Toulcově dvoře

Semináře pro pedagogy jsou podporovány v rámci otevřeného programu SSEV Pavučina a ČSOP "Národní síť středisek environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty“.

období březen - červen 2007

čt 15.3. / KRUHOVÉ TANCE JAKO HARMONIZAČNÍ PRVEK VÝUKY / 9 - 12:00


Určeno pro: učitele ZŠ používající alternativní způsoby výuky
Účastnický poplatek: 200 Kč
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař
Lektor: Zdeňka Hrubá, ZČ HB Botič - SEV Toulcův dvůr

Praktické seznámení s metodou výuky kruhových tanců v rámci školní výuky. Kruhové tance jsou ve školách výborným prostředkem harmonizace, ke které dochází skrze prostorovou vyváženost, symetrickou formu, rytmickou, radostnou hudbu a skryté poselství tónů a melodií. Program obsahuje praktické ukázky kruhových tanců, metodiku, jednoduché muzikoterapeutické prvky, kontaktní adresy pro získání literatury a odkazy na semináře či akce s obdobnou tématikou. Účastníci si tance sami vyzkouší a vymění si své zkušenosti. Účast na předchozích seminářích tohoto typu není podmínkou.
S sebou: šátek běžné velikosti oblíbené barvy, cvičky či pohodlné boty na tanec, ženy dlouhou širokou sukni, muži kalhoty umožňující pohyb, sešit na poznámky, dostatek pití

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

pá 30.3. / ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLNÍ VÝUCE - pro 2. stupeň / 9:00 - 13:00


Určeno pro: učitele druhého stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 150 Kč
Místo konání: Ekocentrum Podhoubí, Palmetová 3, 143 00 Praha 4 - Komořany, budova MŠ
Lektoři: Pavla Novotná a Alena Kohoutová, Ekocentrum Podhoubí

Na semináři představíme praktické nápady a náměty jak začlenit průřezové téma „Environ-mentální výchova“ do školního vzdělávacího programu (ŠVP) a začlenit jej do výuky přírodo-pisu, zeměpisu, občanské výchovy, výtvarné a hudební výchovy a dalších předmětů. Seminář bude připraven se zřetelem k “Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání”.

Kontaktní osoba pro nahlašování: Pavla Novotná, tel: 267 914 322, 776 356 959 ekocentrum@podhoubi.cz

st 11.4. / INOVATIVNÍ METODY VÝUKY - ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ / 8:30 - 16:30


Určeno pro: učitele ZŠ
Účastnický poplatek: 700 Kč (zahrnuje drobné občerstvení a oběd)
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař
Lektor: Mgr. Jindřich Monček, pedagog ZŠ TGM Poděbrady

Formou praktické dílny získají účastníci kurzu představu o systému kritického myšlení, který propojuje metody aktivního a interaktivního učení s rozvíjením klíčových kompetencí žáků. Kurz přináší inspiraci, jak skloubit předávání učiva v jednotlivých předmětech s rozvíjením dílčích kompetencí žáků. Důležitou součástí kurzu je práce s třífázovým modelem procesu učení, který pomáhá při plánování a realizaci výuky.

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

st 25.4. / JAK VZBUDIT ZÁJEM ŽÁKŮ O UČENÍ / 9:00 - 13:00


Určeno pro: učitele ZŠ
Účastnický poplatek: 450 Kč
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař
Lektor: Mgr. Jindřich Monček, pedagog ZŠ TGM Poděbrady

Seminář je kombinací pracovní dílny a prezentace příručky KAFOMET - katalogu forem a metod práce. Na semináři budou předvedeny originálně zpracované didaktické zkušenosti pedagogů z praxe zahrnující různé oblasti vzdělávání. Účastníkům semináře budou představeny některé nové a obecně nepříliš známé formy a metody práce. Na závěr proběhne diskuse o nových postupech ve výuce, při které si účastníci vymění zkušenosti, nápady a rady.

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

st 25.4. / VELIM - SKALKA - ČESKÁ KŘÍDOVÁ PÁNEV (exkurze) / 14:00 - 18:00


Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie, zeměpisu a ekologie
Účastnický poplatek: 200 Kč
Místo konání: PR Skalka u Velimi
Lektor: Mgr. Tomáš Kočí, Pedagogická fakulta UK Praha, katedra biologie

Sběr fosilií metodou plavení a jejich určování. Lokalita příbojové facie České křídové pánve (svrchní cenoman - spodní turon). V případě dostatku času navštívíme i další lokalitu - lom u Nové Vsi u Kolína. Obě lokality jsou jedinečným fenoménem vhodným nejen pro školní exkurzi, ale i pro následné určování zkamenělin při laboratorní praxi žáků ZŠ a odpovídajících tříd nižších gymnázií. Účastníci obdrží studijní materiály o těchto lokalitách, klíč k určování zkamenělin příbojové facie a pracovní list.
S sebou: pohodlnou obuv a oblečení přiměřené počasí

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

čt 26.4. / BARVY NEJEN Z ROSTLIN / 9:00 - 12:30


Určeno pro: učitele MŠ, ZŠ a SŠ, vychovatele v družinách a zájmových kroužcích
Účastnický poplatek: 200 Kč
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař Lektor: Mgr. Věra Bidlová, Botanická zahrada Praha

Všichni účastníci semináře se seznámí se základními postupy při přípravě barvících lázní, zkusí si, jak se pomocí různých pigmentů kreslily iluminace do starých rukopisů a jako bonus obdrží publikaci Barvení pomocí rostlin, kterou vydalo CEV Rosa v Českých Budějovicích.
S sebou: poznámkový blok, slabé chirurgické rukavice, nůžky

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

st 2.5. / NETOPÝŘI V PRAZE / 16:00 - 20:00


Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie, zeměpisu a ekologie
Účastnický poplatek: 200 Kč
Místo konání: SEV Toulcův dvůr a Hostivařský lesopark
Lektor: Ing. Jan Andreska, Pedagogická fakulta UK Praha, katedra biologie

Seminář zahrnuje odpolední přednášku a praktické určování netopýrů podle zvuků přímo v terénu. Mezi přednáškou a praktickou částí bude vyhraněna pauza na večeři, kterou si budete moci zakoupit na Toulcově dvoře.
S sebou: pohodlnou obuv a oblečení přiměřené počasí

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

čt 3.5. / JAK SE LZE SE TŘÍDOU ZAPOJIT DO OCHRANY PŘÍRODY? / 9 - 12:00


Určeno pro: učitele přírodopisu a biologie ZŠ a SŠ
Účastnický poplatek: 140 Kč (zahrnuje vstupné do zahrady). Účastnický poplatek se hradí v hotovosti na místě. Místo konání: ZOO Praha, U Trojského zámku 3/120, Praha 7
Lektor: RNDr. František Šusta, Ph.D., ZOO Praha

Chcete se se žáky zapojit do nejrůznějších kampaní na záchranu ohrožených druhů a nevíte jak? Právě v tom vám může pomoci tento seminář. Dozvíte se mnoho informací o ohrožených druzích zvířat jak v ČR, tak i ve světě včetně exotů a o kampaních, které pořádají různé organizace a které potřebují vaší podporu. Jedná se např. o zapojení vaší školy do informačních kampaní, uspořádání výstavy prací žáků na aktuální téma, popř. aukce výrobků žáků nebo zapojení se do ochrany obojživelníků v rámci školy v přírodě.

Kontaktní osoba pro nahlašování: RNDr. František Šusta, Ph.D. tel: 296 112 116, susta@zoopraha.cz

pá 11.5. - ne 13.5. / JIŽNÍ ČECHY, ČESKOBUDĚJOVICKO II. (exkurze)


Datum konání: pá 11. - ne 13. května 2007, 3 celé dny + 2 noci
Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie, zeměpisu, dějepisu ,ekologie
Účastnický poplatek: 2.000 Kč zahrnuje dopravu, ubytování a lektorné
Místo konání: Jižní Čechy, Českobudějovická pánev Lektor: Ing. Jan Andreska, PedF UK Praha, katedra biologie

Jižní Čechy jsou bohaté na lokality zajímavé botanicky a zvláště ornitologicky. Pootevřeme i okénko do historie této krásné krajiny.
S sebou: podrobnější informace zašleme přihlášeným účastníkům předem Poznámka: pořádáno ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

út 15.5. / ETOLOGIE ZNÁMÁ NEZNÁMÁ / 14:00 - 17:00


Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie a ekologie
Účastnický poplatek: 150 Kč Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař
Lektor: Ing. Lenka Skoupá, Sdružení SRAZ - SEV Toulcův dvůr

Etologie je oborem, který se rychle rozvíjí. Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi teoretické i praktické výuky etologie ve školách, naučit je využívat vhodné aktivity, metodiky, pracovní listy a pomůcky. Absolventi semináře sestaví etogram, se kterým budeme dále pracovat. Celý seminář bude zaměřen především na praktickou interaktivní výuku etologie.
S sebou: potřeby na psaní, hodinky, pohodlné oblečení

Kontaktní osoba pro nahlašování: Ing. Lenka Skoupá tel: 739 655 490, skoupa@toulcuvdvur.cz

st 16.5. / KVĚTENA PRAŽSKÝCH CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ - PR ROZTOCKÝ HÁJ - TICHÉ ÚDOLÍ (exkurze) / 14:00 - 19:00


Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie, zeměpisu a ekologie
Účastnický poplatek: 200 Kč
Místo konání: Roztoky - Tiché údolí - Suchdol Lektor: Ing. Karel Boublík, Botanický ústav Akademie věd ČR v Průhonicích

V Praze se nachází celá řada maloplošně chráněných území se zajímavou květenou. Tentokrát jsme se zaměřili na PR Roztocký háj - Tiché údolí, které je dle našich zkušeností velmi vhodné pro praktickou výuku botaniky.
S sebou: pohodlnou obuv a oblečení přiměřené počasí

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

pá 25.5. / KAM S DĚTMI V PRAZE ZA PŘÍRODOU? / 9:00 - 13:00


Určeno pro: učitele druhého stupně ZŠ
Účastnický poplatek: 150 Kč
Místo konání: terén - vybraná naučná stezka konkrétní sraz bude oznámen
Lektoři: Mgr. Zuzana Jakobová a Petra Šimonová (Sdružení TEREZA)

Seminář představí vybrané zajímavé přírodní území v Praze, kam lze naplánovat školní exkurzi. Na trase bude předvedena řada zábavných aktivit z botaniky, zoologie, geologie i historie, které lze použít pro žáky. Účastníci obdrží také pracovní listy využitelné pro výuku v terénu.

Kontaktní osoba pro nahlašování: Pavla Novotná, tel: 267 914 322, 776 356 959 ekocentrum@podhoubi.cz

so 26.5. / ARBORETA A PARKY - RATMĚŘICE A VRCHOTOVY JANOVICE exkurze / 8:00 - 17:00


Určeno pro: učitele přírodopisu, biologie, zeměpisu a ekologie
Účastnický poplatek: 500 Kč
Místo konání: Ratměřice a Vrchotovy Janovice
Lektor: Doc. RNDr. Petr Dostál, PedF UK Praha, katedra biologie

Zahajujeme dlouhodobý cyklus sobotních návštěv arboret a zajímavých zámeckých parků. Ty jsou dnes často nově upraveny či prochází rekonstrukcí a mohou být atraktivním cílem školních exkurzí. Začínáme nevelkým, ale nádherným parkem ve Vrchotových Janovicích, který je na nejlepší cestě stát se památkou UNESCO. Cestou se podíváme také na dva u nás nejvyšší a pravděpodobně nejstarší sekvojovce obrovské v dendrologicky rovněž zajímavém ratměřickém zámeckém parku. Dle zájmu se můžeme navštívit několik dalších dendrologických zajímavostí v blízkém okolí. Doprava zajištěna autobusem.
S sebou: pohodlnou obuv, lehké občerstvení a oblečení přiměřené počasí

Kontaktní osoba pro nahlašování: Jitka Rajdlová, tel: 271 750 548, info@toulcuvdvur.cz

cyklus seminářů PRÁCE S TEXTILEM A PAPÍREM / středy 14:00 - 16:00

Doba konání: středy dle rozpisu vždy 14:00 - 16:00 hod
Určeno pro: učitele MŠ a ZŠ a pedagogy volného času
Účastnický poplatek: za jeden seminář 170 Kč
při objednávce celého cyklu 1.200 Kč
(cena zahrnuje výtvarný materiál)
Místo konání: SEV Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, Praha 10 - Hostivař
Lektor: Alena Rmoutilová

V průběhu seminářů se naučíte využívat různé techniky a jejich kombinaci při práci s papírem a s textilem. Vyrobíte si svoje vlastní „díla“ (např. dárky, přáníčka i módní doplňky). Inspiraci ze seminářů využijete v průběhu celého roku v rámci výtvarných a pracovních činností (estetická výchova, ekologická výchova).

14. 3. / Velikonoční motivy: práce s průsvitným materiálem
S sebou: tužka, ostré nůžky, jehla+nit, lepidlo

28. 3. / Šňůry a tkanice
Výroba originálních vázacích tkanic, šňůrek k zavěšení přívěsků. S sebou: nůžky, zbytky provázků, vln i pletacích přízí, háček na háčkování; případně proutky na jednoduchou pomlázku, ostrý nožík (zahradní nůžky)

11.4. / Kresba na textil
S sebou: bavlněné tričko, taška, jednobarevné plátno, pero, štětce různé šířky, pracovní oděv

25.4. / Skládaná batika kombinovaná se šitou
S sebou: plátno 3-5ks cca 45x45cm (nejlépe seprané prostěradlo, možno i organtýn), jehla, nit, nůžky, pracovní oděv

16.5. / Šablony a tiskátka (jeden motiv v několika variantách)
S sebou: tužka, ostré špičaté nůžky a pokud máte, pak i linorytová dláta a odlamovací řezák

30.5. / Tisky přes šablony a s tiskátky (na papír i textil)
S sebou: bavlněné tričko, taška, jednobarevné plátno, větší brambora, nožík, linorytová tiskátka, šablony a skládanou batiku do čtverce (návaznost na minulé lekce, ale není nezbytné), pracovní oděv

13.6. / Tisky s využitím přírodnin (na papír i textil)
S sebou: bavlněné tričko, taška, jednobarevné plátno, pracovní oděv, přírodniny k tisku (listy lípy, javoru atp., ploché trávy, zaschlou ½ jablka, citrónu .
Kontaktní osoba pro nahlašování: Ing. Lenka Skoupá tel: 739 655 490, skoupa@toulcuvdvur.czDALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Ing. Tomáš Hodina
ZČ HB Botič, SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10
Tel.: 271 750 548, hodina@toulcuvdvur.cz.

www.toulcuvdvur.cz

Vytvořeno 12.3.2007 12:35:14 | přečteno 3055x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load