Maloplošná chráněná území Libereckého kraje

Brazilka

V České republice je systém tzv. zvláště chráněných území a jejich ochranných podmínek zakotven v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Tento zákon rozlišuje celkem 6 kategorií zvláště chráněných území:

národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka. První dvě kategorie bývají pracovně označované jako tzv. velkoplošná chráněná území, přičemž národní parky (v ČR celkem 4) se vyhlašují většinou v územích jedinečných v národním či mezinárodním měřítku, které jsou málo dotčené lidskou činností, kdežto chráněné krajinné oblasti (v ČR celkem 24) slouží k ochraně harmonické, avšak kulturní (tj. člověkem v minulosti výrazně ovlivněné) krajiny. Další 4 kategorie zvláště chráněných území se označují jako tzv. maloplošné a mohou být vyhlašovány jak ve volné (nechráněné) krajině, tak na území tzv. velkoplošných chráněných území.

V následujícím přehledu byly využity podklady, které autoři vypracovali pro publikaci "Maloplošná chráněná území Libereckého kraje" vydanou Libereckým krajem.

Národní přírodní památky (NPP)

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Přírodní památky (PP)

Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.

Národní přírodní rezervace (NPR)

Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, může orgán ochrany přírody vyhlásit za národní přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky.

Přírodní rezervace (PR)

Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní rezervace.

Vytvořeno 21.7.2006 13:05:02 | přečteno 16948x | zdarska
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load