CHKO Labské pískovce

K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Labské pískovce: 27. června 1972 výnosem MK ČSR č.j. 4946/1972
Rozloha : 250 km2
Nadmořská výška : 115 m (Labe u Hřenska) - 723 m (Děčínský Sněžník)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 10 přírodních rezervací
- 5 přírodních památek
Lesnatost :
Územní vymezení : podél toku Labe od Děčína na německé hranice
Sídlo správy : Děčín

Charakteristika oblasti:

Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice, jejíž soutěsky mohou návštěvníci proplout, a Křinice. Rostlinstvo je druhově podmíněno pískovcovým, málo úživným podkladem a vázáno na extrémní teplotní výkyvy i nedostatek vláhy. Na třetihorních čedičových a znělcových vyvřelinách rostou květnaté bučiny, v jejichž podrostu najdeme například: kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý nebo mařinku vonnou. Chladnomilnou flóru zastupují vranec jedlový, violka dvoukvětá nebo žebrovice různolistá. Rokle a stěny vlhkých skal jsou porostlé vzácným a významným rojovníkem bahenním i celou řadou mechů a játrovek, mezi mechorosty najdeme množství zajímavých druhů, například dřípovičník zpeřený, chudozubník Brownův nebo křepenku bledou.
Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočichů na relativně malém prostoru. Početná je lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Běžné jsou také lišky a kuny, charakteristickými obyvateli skal jsou rejskové a plchové. Opět se tu vyskytuje rys, který si jako původní zvěř našich lesů zasluhuje všestrannou ochranu. Při potocích žijí ledňáček, konipas horský a skorec vodní. Mezi sedmi druhy sov najdeme např. výra velkého, kulíška nejmenšího nebo sýce rousného. Dosud zde hnízdí dva až tři páry čápa černého, další druhy ptáků nalezly útočiště ve skalách.
Známky lidské činnosti se datují od střední doby kamenné, přes dobu pozdně hradištní a kolonizaci dodneška. Vznikala řada vsí a sídel, nejvýznamnější cesty tehdy chránily skalní hrady. Už od 18. století se Labské pískovce stávají atraktivním cílem turistů, horolezců a milovníků přírody.

Správa CHKO Labské pískovce:
Teplická 424/69, 405 02 Děčín
labpis@schkocr.cz
Tel.: +420 412 518 287, +420 412 518 929
Fax: +420 412 518 202
www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz

zdroj: www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 12:58:30 | přečteno 4576x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load