CHKO Poodří

Jedná se o zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Poodří: 27. března 1991vyhláška MŽP ČR č. 155 / 1991 Sb.
Rozloha : 82 km2
Nadmořská výška : 298 m. n. m. (u obce Hůrka) - 212 m. n. m. (Odra)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 1 národní přírodní rezervace
- 6 přírodních rezervací
- 2 přírodní památky
Lesnatost :
Územní vymezení : údolí řeky Odry
Sídlo správy : Studénka

Charakteristika oblasti:

Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Dále pak v národním měřítku charakterem meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění, značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení (unikátní souvislý komplex cca 2 300 ha aluviálních luk), lužními lesy v nivě (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřinami na terasách Odry a konečně rybničními soustavami.

Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice), další se připravují k vyhlášení. Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny. Kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, řečanečka menší, bublinatka obecná, plavín štítnatý, mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků a vydra říční.

Správa CHKO Poodří:
ul. 2. května 1, 742 13 Studénka
poodri@schkocr.cz
Tel.: +420 556 455 055
Fax: +420 556 455 058
www.poodri.ochranaprirody.cz

zdroj: www.poodri.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 15:49:53 | přečteno 4155x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load