CHKO Ždárské vrchy

Členitá krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním luk, pastvin, polí, lesů a rybníků, je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů.

Údaje:

Vyhlášení CHKO Žďárské vrchy: 25. května 1970 výnosem MK ČSR č.j. 8908/1970
Rozloha : 709 km2
Nadmořská výška : 490 - 836 m (Devět skal)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 4 národní přírodní rezervace
- 9 přírodních rezervací
- 36 přírodních památek
Lesnatost : 46%
Územní vymezení : území okresů Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy.
Sídlo správy : Žďár nad Sázavou

Charakteristika oblasti:

Dodnes si zachovala charakter vyvážené a svým způsobem zachovalé kulturní krajiny. Oblast zaujímá severovýchodní kulminační část Českomoravské vrchoviny s centrálním masivem Žďárských vrchů a navazujícími částmi sousedních pahorkatin. Mělká a široká údolí, poměrně mírné táhlé svahy a zaoblené vrcholy odpovídají krajině vrchovinného až pahorkatinného typu. Převládajícím geologickým podložím jsou zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, různé typy rul, migmatitů a svorů s vložkami hadců a krystalických vápenců. Klimaticky patří mezi chladnější, vlhčí a větrnější oblasti. Jako pramenná oblast několika českých a moravských řek (Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Oslava) a jako oblast s četnými rybničními soustavami bylo území CHKO vyhlášeno za chráněnou oblast přirozené akumulace vod.

Lesem je dnes území pokryto asi z jedné poloviny. Přirozený jedlobukový les je většinou nahrazen smrkovými monokulturami. Oblast lze obecně charakterizovat jako floristicky chudou, s charakteristickým zastoupením horských a podhorských elementů. Zvláště cenná jsou společenstva rašelinišť a vlhkých rašelinných luk s významným výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. V oblasti roste např. čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alpský, rosnatka okrouhlolistá, žebrovice různolistá, různé druhy prstnatců, hořečků a ostřic. Z chráněných druhů živočichů se v oblasti vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších.

Správa CHKO Žďárské vrchy:
Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
zdarvrch@schkocr.cz
Tel.: +420 566 653 111, +420 566 653 120 (ved.)
Fax: +420 566 653 116
www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

zdroj: www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

Vytvořeno 26.7.2006 16:14:17 | přečteno 4174x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load