2. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 23.2.06

Přítomni: Ing. Tomáš Komrzý, Monika Drábová, J.A. Vencová, Jiří Stránský, Martin Vosecký, Ing. David
Kavan, Dana Hariková, Jana Marková, Simona Jašová, Ing. Marta Knauerová, Ilona Jelínková, Jitka
Dušková, Mgr. Alena Hlídková, Petra Zíková, Gábina Šťastná,

Omluveni: Petra Sýbová, Petr Peuker, Ing. Ivana Hancvenclová

Program:

 1. Schválení programu
 2. Stručný přehled o činnosti partnerů od začátku realizace projektu, informace o připravování náplní střediska - stručně
 3. Organizace:
  Ekonomická
  - Finance - rozpočet
  - Technika
  - Průběžné výkazy
  - Shrnutí vykazování
  - Kontrola
  - Archivace
  - Partnerské smlouvy
  Realizační
  - Realizace projektu
  - Indikátory
  - Publicita
  - Úřad pro ochranu osobních údajů
 4. Schůzka účetních, řídícího a realizačního týmu
 5. Diskuse

Zasedání začalo v 9:00 a řídila jej Monika Drábová

1. Schválení programu

Program byl jednomyslně schválen.

2. Stručný přehled o činnosti partnerů od začátků realizace projektu, informace o připravování náplní střediska - stručná

Spol. pro Lužické hory - stále bez vybavení, telefonu a elektřiny, rozpracovaná koncepce, připravují akce i v okolních městech. 12.3.06 první akce - Stay ok.

VGM - kancelář už skoro vybavená, vymalováno do zelenožluté, akce byla už dnes 23.2.06 setkání s externisty, kteří pomáhají muzeu s environmentalistikou. 1.3.06 bude otevření - slavnostní bude později při plné vybavenosti.

SEV Český ráj - Sedmihorky 31.3 - 1.4. akce den Sv. Patrika, kontaktujeme lektory, podílíme se na jednáních ohledně Geoparku.

SEV Český ráj - Turnov - spolupráce se Sedmihorkam.

Maják - kancelář vybavena, začínáme kontaktovat lidi kteří nám pomůžou s environmentalistikou, zajišťujeme bezpečnostní systém.

Vikýř - zařízeni, první akce s ochranou zvířat, zaměřené na rodiny s dětmi.

Spol. pro Jizerské hory - vybaveni, už první dotazy ohledně likvidace odpadů, březnové akce neplánují.

3. Organizace:

Ekonomická

Základní pravidla:

Při každém převodu peněz v rámci kapitoly či mezi kapitolami každý partner oznámí, zdůvodní a koordinátor projektu musí dát souhlas.
Technická Univerzita v Liberci bude vykazovat uznatelné výdaje bez DPH.
Evidování majetku v číselné řadě každého střediska s etiketou ESF ČR.

Technika:

Převod majetku mezi Libereckým krajem a partnery bude prostřednictvím darovací smlouvy. Každý partner musí zažádat o odpuštění daně darovací na FÚ. Převod licence Microsoft bude ujasněna v nejbližším termínu.
Konto techniky - každý partner dostal tabulku o vyúčtování a zůstatcích.
Dalekohled vyžaduje pouze SEV Český ráj - Turnov, zakoupí sám.

Logistika:

Technika bude dodána do 10 dnů. Všem partnerům bude oznámeno 2 dny před dodávkou.

Digitální fotoaparáty:

Nákup zajistí hromadně jeden partner - Společnost pro Jizerské hory.
Cena nesmí překročit 100 000,- Kč včetně karet.
Doporučení - značky: Nikon, Canon. Parametry: optický zoom, 5 mil. Pixelů, malý rozměr.
Všichni, kteří do dnešního dne nezažádali o fotoaparát mají vlastní.

Mobilní telefony:

Změna usnesení. Partneři si zakoupí Vodafone, zajistí je Suchopýr o.p.s. a koordinátoři kraje T- mobile přes Krajský úřad.

Pracovní smlouvy:

Pokud má někdo půlený úvazek, na každou část dostane extra prac. smlouvu a výplatní listiny bude dostávat odděleně.
Týdenní výkaz činnosti - předáván e-mailem. Dodat i zpětně od zahájení projektu.
Měsíční výkaz pracovní doby - předáván k 1. každého měsíce e-mailem.

Číslování dokladů:

Bude jednotné podle vzoru, který bude zaslán.

Shrnutí:

Doklady, které bude každý partner dokládat při každé první schůzce v měsíci:
týdenní výkaz činnosti, měsíční výkaz pracovní doby, soupiska účetních dokladů za celý měsíc, rozpočet - přiznané výdaje + doklady - konečný stav, přesuny, zdůvodnění přesunů, 3 kopie dokladů - očíslované bez pořadového čísla vyúčtování, příjmy projektu, problémy při realizaci, popis nepodstatných změn projektu, návrh podstatných změn projektu.
Partnerské smlouvy budou pravděpodobně v dubnu.

Realizační

Realizace projektu:

Plán činností - březnový dodat do termínu 27. 2. a plán do 30.6.06 dodat v termínu do 10.3.2006.

Indikátory:

Všichni partneři slíbili dodávat kopie článků v tisku. Dodávat všechny dokumenty týkající se akcí ve trojím vyhotovení. Všichni slíbili fotodokumentovat každou akci a poskytovat materiály koordinátorce EVVO.

Publicita:

Jednotné označení a určité společné prvky, které musí partneři mýt se upřesní na příští schůzce.

4. Schůzka účetních a řídícího a realizačního týmu

Další schůzka sjednána na 7. března v 9:00. Ve 12. patře v místnosti číslo 1232. Body pro příští jednání:
- akce pro dobrovolníky
- kampaně
- vizitky, publicita
- indikátory
- eko -dny

5. Diskuse

Oznámení o ostatních projektech z MŽP, které se překrývají a se kterými se může navázat kontakty.

Zasedání skončilo v 12:45

J.A. Vencová

Ing. Tomáš Komrzý

vyhotovil

schválil

Prezentace s doplňujícími informacemi z ikona souboru2 organizační schůzky.

Vytvořeno 2.5.2006 13:34:52 | přečteno 842x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load