5. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 12. 5. 2006

Přítomni: Ing. David Kavan, PhDr. Jan Činčera, Jiří Stránský, Ivana Hancvenclová, Jana Šmidrkalová,

Jana Alexandra Vencová, Monika Drábová, Dana Hariková, Petra Sýbová, Mgr. Alena Hlídková, Ing. Tomáš Komrzý, Bc. Martin Vosecký, Jana Marková, Petra Drápalíková, Gábina Šťastná, Simona Jašová, Ing.. Marta Knauerová

Program:

 1. úvod - schválení programu
 2. kontrola plnění úkolů z minulé schůzky
 3. plán činnosti
 4. exkluzivita poraden
 5. kampaně
 6. webové stránky
 7. vykazování výdajů - organizační záležitosti
 8. vzdělávání
 9. úkoly

Zasedání začalo v 9:00 hodin v budově Správy CHKO Jizerských hor a řídila jej M. Drábová

1. úvod - schválení programu

Program byl schválen jednomyslně.

2. kontrola plnění úkolů z minulé schůzky

nesplněn bod b), d)

body a) a e) se přesouvají do dalšího hodnocení

3. Plán činnosti

Hodnocení práce jednotlivých středisek:

Společnost pro Jizerské hory

· vše včas, pozvánky, prezenční listiny - bez připomínek

· bohatost akcí

· ekoporadenství - webové stránky

· letáček ORSEJE

DDM NMPS

 • vykázané pouze 2 akce - nedostačující
 • do 17. 5. dodat plán akcí na další 2 měsíce
 • požadavek: zpráva k akci, tisková zpráva, plakáty
 • 6 do půl roku

Maják

 • 4 akce hotové
 • vykazování bez připomínek
 • požadavek: více fotek

Vikýř

 • bez komentáře

SEDMIHORKY A TURNOV

 • bez připomínek
 • 10 akcí

Společnost pro Lužické hory

 • 4 akce - uznány
 • Stráž - šla by ještě vykázat, dodat podklady
 • Hrajeme si s přírodou - neuznáno
 • Cyklistická akce - povolena jen jedna
 • Požadavek: dotazy do formuláře

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

 • akce různorodé,
 • požadavek: zprávičky před akcí, fotky z akcí
 • výmluva nezaslání: velké fotky

SUCHOPÝR

 • bez připomínek

4. Exkluzivita poraden

Inspirováno Krascem

Společnost pro Jizerské hory

Šetrný cestovní ruch

DDM NMPS

včelařství, kreativní výtvarné techniky, oblast odpady - přidáno, chráněné rostliny

zpracovat tak, aby je mohli používat ostatní partneři

Vikýř

biozelenina - zkusit najít, kde je možné sehnat tyto potraviny

Tomáš - dodá informace

zemědělství - konzultovat s Tomášem

VMG

Ochrana přírody (jak krmit zvířata), rostliny

MAJÁK

tradiční řemesla

Zaslání seznamu, na koho se v jednotlivých otázkách na kraji obracet: Tomáš - pro partnery

Sedmihorky a Turnov

S: doprava

T: šetrná domácnost

Společnost pro Lužické hory

ekologické stavění, čistota vod

Liberecký kraj

veřejná zeleň (koordinátor EVVO)

úkol: sl. Vencová rozešle témata emailem

5. Kampaně

Společnost pro Jizerské hory

Ukliďte svět

NMPS

žádný návrh

NMPS zaslat návrh na kampaň - příští pátek

Vikýř

společná kampaň

handicapovaná zvířata

Vikýř

vařeni

zaslat Gábině nějaké praktické poznatky ke kampani - obrátí se na Honzu

Maják

Strom přání

Sedmihorky

Geopark

předloží rozpočet na výstavu - společně projednat, ozvat se s konkrétním požadavkem

Společnost pro Lužické hory

mravenci

zaslat kontakt, Dr. Honců z VMG - zabývá se mravenci

Pojem: cyklus přednášek = 1 akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

o odpadech

monitoring černých skládek na Českolipsku

jak postupovat, když člověk nalezne černou skládku

populární - kde jsou sběrné dvory…………

6. Webové stránky

dotaz - vyrušení datumu ze zpráv z akcí na webových stránkách

Vikýř

problémy se spouštěním stránek

Saša - zeptá se, zda problém na naší straně

Gábina - obrátí se na odborníky

návrh k seminářům

vystihnout název semináře ne modulu - bude zvýrazněno

datum a místo konání zvýraznit!!!!!!!!!

Přeposílat Saše informace, které může umístit na webu. Týkající se ekovýchovy. Co, kdo najde. Web slouží celému kraji.

využívejte WEB!!!!!!!!!!

7. Vykazování výdajů - organizační záležitosti

Partneři byli informování o celkových výdajích projektu za měsíce únor a březen.

Zálohy partnerům budou odeslány po správném vykázání cca 180 000,- Kč a odevzdání všech požadovaných výkazů a dokumentů.

Partneři byli upozorněni na chyby, které se objevují u jejich vykazování. Partnerům byl ukázán příklad správně vyplněné soupisky. Všichni partneři budou vyplňovat soupisku v excelu. Ukázán vypočet. Správně uvádět čísla účetních dokladů.

Byly stanoveny termíny odevzdání vyúčtování. Tento měsíc do 25. května - každý si se sl. Drábovou dohodne schůzku, kde budou jednotlivá vyúčtování kontrolována s partnerem. Další měsíc budou výdaje vyúčtovány k 15. následujícího měsíce.

Znovu bylo zdůrazněno, že každý bude hlásit přesuny se zdůvodněním předem a musí mu to být sl. Drábovou odsouhlaseno. Tyto výdaje mohou být neuznatelné.

Každý partner si povinně vede rozpočet s výdaji.

Kontrola všech rozpočtů: srpen

8. Vzdělávání

10.-13. září - workshop

Možnost prezentace pro partnery na workshopu. Doporučení: ne teoretická přednáška, spíše nějaký film, praktický příspěvek.

p. Činčera - pošle informaci emailem jednotlivým partnerům

Zhodnocení jednotlivých modulů vzdělávání:

· modul Ekologie a environmentalistika - ukončen

Návrhy ze strany partnerů:

pokračovat

pravidla chování v přírodě

pí. Sýkorová

ucelenější seznam, kde co najít

skončit

Natura - do poradenství

Závěr:

seminář - Chráněné krajinné území, přírodní park, kdo to vyhlašuje, kdo se o to stará

pí. Havelková - přesunout do modulu poradenství

Seznam - sl. Vencová zašle partnerům, na koho se mohou obracet v oblasti poradenství

22. června - prezentace, písemka

· Region a jeho problémy - ukončen

Závěr:

návrh exkurze - Polsko, Německo

podzim

Návrh. Pro příští exkurzi by bylo vhodné vypracovat itinerář.

· Práce s informacemi - ukončen

Návrh:

procvičit obrázky

besedu s někým z praxe (kdo píše články) (novinář)

tisková mluvčí (TU)

Závěr:

zařadit seminář (p. Šálek - dopoledne)

Závěr skončit, pouze zařadit seminář s novinářem (v případě, že se zajistí nějaký velmi kvalitní)

· Poradenství

Návrh:

domácí ekologie - rozšířit

právní poradenství

Závěr:

Pokračovat dle aktuálních potřeb, může běžet i příští jaro

Termíny:

červen: environmentalistika a ekologie

prosinec: práce s informacemi

Fundraising

návrh: jaro 2007

Tomáš Komrzý - vyhledání lektorů

principy, zdroje, psaní projektů

individuální fundraising

firemní fundraising - získávání peněz od firem

návrh náplně modulu připraví ing. Tomáš Komrzý

leden, únor 2007: účetnictví

Závěr byl, že v současné době se nejeví potřeba tohoto modulu

podzim 2006: Projektové řízení

Ing. Tomáš Komrzý prokonzultuje náplň Modulu s Bl. Huškovou, J. Doubnerovou, popř. R, Nagyem

Podzim 2006 (říjen): environmentální výchova

Partneři uvítají nové nápady pro ekologickou výchovu, seznámení s projekty EVVO

Bude zařazeno téma - jak připravit seminář

Jsou potřeba především konkrétní věci

průběžné konzultace

Kurz globální výchovy - akce se bude konat v Oldřichově

volná místa - pozvání partnerů Technickou univerzitou

rozvoj metodiky, doporučení partnerů

obecná pozvánka - p. Činčera

18. - 29. srpna

9. úkoly

a) Partneři se zavázali archivovat dotazy ekoporaden a 1. pracovní den v následujícím měsíci zaslat sl. Vencové.

b) Plán činnosti na podzim bude zaslán sl.Vencové do 15. srpna - bez datumů, bez míst.

c) PhDr. Činčera zašle obecnou pozvánku partnerům pro Kurz globální výchovy

d) Ing. Komrzý dodá informace Vikýři o biopotravinách, otázky týkající se zemědělství s ním budou konzultovány.

e) Ing. Komrzý vypracuje seznam pro partnery, na koho se v jednotlivých otázkách ekologie na KÚ LK obracet.

f) Sl. Vencová rozešle témata exkluzivit poraden partnerům emailem

g) DDN NMPS zašle návrh na kampaň do 19. 5. 2006 sl. Vencové.

h) Jana Šmidrkalová požádá pí. Špálovou o ukázku publikace, na které pracuje a ukáže ji na nejbližší schůzce či????

i) VMG zašle kontakt na Dr. Honců z VMG - zabývá se mravenci Martinu Voseckému.

j) sl. Vencová vyruší datum nebo ho upraví v aktualitách na webových stránkách, je to matoucí.

k) Problémy se spouštěním stránek ve středisku Vikýř, sl. Vencová - zeptá se, zda problém na naší straně, sl. Šťastná - obrátí se na odborníky

l) sl. Vencová vystihne název semináře ne modulu na webových stránkách, datum a místo bude zvýrazněno.

m) Přeposílat sl. Vencové informace, které může umístit na webu. Týkající se ekovýchovy. Co, kdo najde. Web slouží celému kraji. Využívejte WEB!!!!!!!!!!

n) Každý partner si povinně vede rozpočet s výdaji. Povinně bude předložen v srpnu. Musí být kladný.

o) Všichni partneři si domluví schůzku se sl. Drábovou do 25. května, kde bude odevzdáno vyúčtování za duben.

p) Soubory budou označeny měsícem.

q) Všichni budou hlásit sl. Drábové veškeré přesuny předem a musí mít její souhlas. Rovněž i budou uvádět důvod.

r) PhDr. Činčera zašle informace o workshopu emailem jednotlivým partnerům

s) Ekodny budou označeny v soupisce výdajů zeleně.

t) Informativní brožura o projektu - sl. Vencová zašle partnerům zadání. Brožura bude dána do oběhu v srpnu.

u) Vizitky a označení ekoporaden (uzávěrka návrhů 16. 5.). Budou vyhotoveny do 30. června

v) Mgr. Hlídková dodá co nejdříve pracovní smlouvu

x) Soupiska výdajů bude vyhotovována dle pokynů.

Zasedání skončilo ve 13:00 hod.

Vyhotovila: M. Drábová

Schválila: M. Drábová

použitá prezentace ikona souboru5.schůzka

Vytvořeno 18.5.2006 8:23:09 | přečteno 746x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load