8. Zápis z jednání řídícího a realizačního týmu projektu ORSEJ dne 5.1. 2007

Přítomni: Ing. David Kavan, Mgr. Jiří Stránský, Jana Šmidrkalová, Alexandra Vencová, Bc. Monika Musilová, Dana Hariková, Mgr. Alena Hlídková, Ing. Tomáš Komrzy, Petra Drápalíková, Ing. Marta Knauerová, Gábina Šťastná, Simona Jašová, Lukáš Bílek, Marika Pavienská, Simona Čejpová, Vít Preisler, Yveta Svobodová, Blanka Svobodová, Ivona Špálová, Libuše Novotná

Místo konání: roubenka - Správa CHKO Jizerské hory, zasedací místnost v posledním patře

Čas: 9:00 hod - 16:00 hod (včetně přestávky na oběd)

Program jednání:

 • Úvod - kontrola splnění úkolů z minulé partnerské schůzky a kontrola dodaní požadované dokumentace po kontrole MŽP
 • Finanční část:
  • Dohody o provedení práce
  • Zařízení a vybavení
  • Nákup služeb
  • Účetní doklady
  • Kontrola faktur
 • Zhodnocení roku 2006
 • Prezentace projektu Informačně-vzdělávací systém v CHÚ Českého Švýcarska (p. Radim Burkoň)
 • Věcná část:
  • Plán akcí
  • Hodnotící zprávy
  • Produkty (Publikace a informační materiály z ORSEJE pro rok 2007)

1. Úvod

Kontrola, odevzdání dokumentace

 • Kontrola úkolů z minulé schůzky ve věcné části (Saša)
 • Žádosti o zasílání mezd na BÚ č. ….
 • Odevzdání vyúčtování, pracovní výkazy + resty
 • Doplněné prezentační listiny
 • Podepsané formuláře s evidencí dotazů
 • Podepsané hodnotící zprávy

Skoro všichni partneři přinesli výše uvedenou dokumentaci.

Technická univerzita se nedostavila. ROROŠ dodá podepsanou listopadovou soupisku, Společnost pro Lužické hory dodá prosincový výkaz práce, bankovní účty zaměstnanců.

Suchopýr dodá podepsané hodnotící zprávy do 12. ledna.
Společnost pro Jizerské hory dodá chybějící podepsané hodnotící zprávy do 12. ledna.
ROROŠ dodá podepsanou evidenci dotazů za uplynulý rok do 12. ledna.
Vikýř dodá podepsané hodnotící zprávy do 12. ledna.
Maják dodá podepsanou evidenci dotazů za uplynulý rok do 12. ledna.
Společnost pro Lužické hory dodá podepsanou zprávu z ekodne (16.9.) a podepsanou evidenci dotazů na poradnu za uplynulý rok do 12. ledna.
VMG dodá podepsané hodnotící zprávy do 12. ledna.

2. Finanční část

Dohody o provedení práce

 • Uveden bankovní účet, kam zaslat mzdu
 • Specifikovaná práce, rozsah hodin, mzda
 • Lze uzavřít DPP i na jiné činnosti spojené přímo s projektem (ne pouze lektorné) - vytvoří se nová položka, přesun v rámci kapitoly 1 - po dohodě s koordinátorem, odůvodnění - napíše partner

Zařízení a vybavení

 • Pořídit během měsíce ledna, max. února
 • Zdůvodnění jeho pořízení
 • Přesun v rozpočtu - vytvoření nové položky, konzultace s koordinátorem
 • Pokud se středisko nepodílí finančně na nákupu, zdůvodnit také, že se dané zařízení využije pouze v projektu ORSEJ
 • Uznatelné, musí být, ale zdůvodněno (pouze pro projekt a důvod využití)
 • Systém průhledných desek, monitory spotřeby energie, interaktivní kiosek, nádobí - kurzy vaření, přenosné stoly, lavičky na akce, laminovačka, přístřešky (stany), prohlížečka diapozitivů, mikroskopy
 • TV, video, DVD, hrnčířský kruh

Každý partner si nákup nechá nejdříve schválit koordinátorem, zašle mu kalkulaci, zdůvodnění, formulář přesunu. Teprve po schválení může partner věc zakoupit.

Ekodny

 • Rozpočet ekodnu zaslat před realizací koordinátorovi - budou se posuzovat individuálně

Faktury

 • U faktur budou objednávky
 • Na faktuře bude uvedena věcná správnost: podpis

Přesuny

 • Nový formulář na přesuny - zaslat vždy před realizací, fyzicky dodat s vyúčtováním

Odevzdání účetních dokladů + soupisek za prosinec

TERMÍN: 22.1. - 26.1. 2007!!!!!!!

Čerpání rozpočtu k 30.11.06 - cca 7 092 602 Kč

Úkol: Koordinátor zjistí, zda je možné uzavřít DPP se zahraničním lektorem

3. Zhodnocení roku 2006 - prezentace akcí

V roce 2006 v rámci ORSEJE bylo zrealizováno cca 176 akcí.

4. Prezentace projektu Informačně-vzdělávací systém v CHÚ Českého Švýcarska (p. Radim Burkoň)

5. Věcná část

Plán akcí

S každým partnerem byl projednán plán akcí, který zaslal.

Suchopýr: v nejbližším možném termínu dodat i plán na druhé pololetí.
Společnost pro Jizerské hory: všechny akce schváleny, nutné doplnit o dvě akce ke kampani o Handicapovaných živočiších. Návrh zaslat do 19. ledna.
SVČ ROROŠ: všechny akce schváleny, nutné doplnit o akce ke kampani o Handicapovaných živočiších a dvě dobrovolnické akce. Návrh zaslat do 19. ledna. Více se zamyslet nad možnostmi metodických materiálů - nejen Tipy na výlet.
MDC Maják: všechny akce schváleny.
DDM Vikýř: zrušeny akce, které nezapadají do plánu projektu, snížení počtu návštěv ekofarem ze čtyř na dvě. Nutné doplnit akce ke kampani o Handicapovaných živočiších do 19. ledna.
SEV Český ráj: všechny akce schváleny, nutné doplnit o akce v rámci kampaně o Handicapovaných živočiších do 19. ledna.
Společnost pro Lužické hory: zrušena akce o biovínech a snížení počtu návštěv ekofarem.
VMG: schválení všech akcí.

Hodnotící zprávy

Musí být vyhotoveny po akci, která se konala, i po té, která se z důvodů onemocnění lektora či nulové účasti nekonala. Zpráva má mít minimálně 10 řádků, kde bude popsáno, jak akce probíhala. V případě nekonání akce se popíše její příprava, propagace a důvod nekonání. Věta o konání akce v rámci projektu a její finanční zajištění není součástí zprávy a je navrch minimálního počtu deseti řádků zprávy. Zpráva musí být doručena koordinátorovi EVVO do dvou pracovních dní od akce.

Produkty

Partneři dodali seznam produktů, které chtějí nechat vytisknout. Před vytištěním musí nechat zkontrolovat koordinátora EVVO použití log ESF, MŽP a ORSEJe a textu, který uvádí podílení projektu Regionální systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje

Úkoly:

- do 10. ledna 15h, zaslat doplnění v Dalších akcích kraje v Kalendáři 2007
- do 10. ledna zaslat seznam dalších pracovníků organizace, kteří se chtějí zúčastnit seminářů Projektové řízení a Fundraising
- do 12. ledna zaslat poštou podepsané hodnotící zprávy a podepsanou evidenci dotazů, která nebyla dodána na partnerské schůzce 5. ledna 2007
- do 19. ledna zaslat návrhy na akce v rámci kampaně Handicapovaní živočichové či dobrovolnické akce u těch partnerů, kteří tak ještě neučinili

Vyhotovil: Musilová, Vencová Schválil: Musilová

Vytvořeno 15.1.2007 11:18:21 | přečteno 880x | sasa
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load