Zoo Liberec, příspěvková organizace

Lidové sady 425/1, Liberec 46001
Tel: +420 482 712 982
E-mail: dedkova@zooliberec.cz
WWW: http://divizna.zooliberec.cz
Kontaktní osoba: Lenka Dědková

Služby pro školy

Výukové programyEkologické výukové programy, které SEV DIVIZNA nabízí, mají podobu dvou až tříhodinových výukových celků nebo půl až celodenních exkurzí určených pro děti ve věku od 5 do 18 let. Důraz je kladen na vlastní zkušenost, prožitek a bezprostřední kontakt s přírodou, na osvojování si ekologického myšlení a nekonzumního způsobu života a také na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Všechny ekologické výukové programy se týkají průřezového tématu Environmentální výchova (v některých případech i průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, popřípadě Osobnostní a sociální výchova) a reagují tak na platné rámcové vzdělávací programy. 

Školní ekologické projekty, dlouhodobé programy
SEV DIVIZNA koordinuje program Ekoškola v Libereckém kraji (mezinárodní program spojující environmentální výchovu na škole s praktickými kroky vedoucími k ekologizaci jejího provozu) a je i krajským koordinátorem programu Škola pro udržitelný život. Posláním programuŠkola pro udržitelný život je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostřed.

R
ozesílky metodických a informačních materiálů (M.R.K.E.V.)
Síť M.R.K.E.V. (celorepublikově jej koordinuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina) je sítí škol, které podporují environmentální výchovu. V Libereckém kraji činnost v síti M.R.K.E.V. koordinuje SEV DIVIZNA. V současné době je do sítě v Libereckém kraji zapojeno 77 škol a školských zařízení. Účast v síti školám zajišťuje pravidelné rozesílky metodických materiálů a přístup k informacím a publikacím k environmentální výchově.

Regionální konference
Každý rok v říjnu SEV DIVIZNA pořádá krajské setkání k environmentální výchově. Tohoto setkání se pravidelně účastní kolem 100 zástupců základních a středních škol z Libereckého kraje. Setkání vždy reaguje na nějaké aktuální téma z této oblasti.

Ostatní další vzdělávání pedagogických pracovníků
SEV DIVIZNA pořádá řadu odborných seminářů, exkurzí a tvůrčích a inspirativních dílen pro pedagogické pracovníky a koordinátory environmentální výchovy na školách, studenty pedagogických fakult a další zájemce. Podílíme se i na pořádání specializačních studií pro koordinátory EVVO. Tradiční je i pobytová akce Environmentální výchova - nové cesty, která se zaměřuje na neotřelé nápady a metody, které se objevují v oblasti environmentální výchovy.

Odborné konzultace
SEV DIVIZNA nabízí školám a ostatním zájemcům zdarma poradenství a metodickou pomoc v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, především se jedná o pomoc při začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. 

Další činnosti
SEV DIVIZNA nabízí školám bezplatné zapůjčení knih, metodických materiálů a pomůcek k environmentální výchově. 

Středisko ekologické výchovy Divizna je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Divizna Liberec bar
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load