DDM Vikýř

Podhorská 49, Jablonec nad Nisou 46601
Tel: 608 028 619
E-mail: palatova@vikyr.cz
WWW: http://www.vikyr.cz/eko-programy

Centrum ekologické výchovy provozuje Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou za podpory statutárního města Jablonec nad Nisou. Nachází se v budově Eurocentra v pavilonu S1 (pod Klubem na Rampě) a je určeno zejména dětem mateřských a základních škol pro potřeby environmentální výchovy.

Cílem nabídky služeb v oblasti EVVO pro MŠ a ZŠ je, aby se dítě naučilo:

 • citlivě vnímat věci kolem sebe
 • vnímat člověka jako součást přírody
 • porozumět základním principům a souvislostem vytvářejícím životní prostředí
 • rozpoznávat, co jsou zdravé a přirozené životní hodnoty
 • uvědomovat si vliv člověka na přírodní procesy
 • jednat v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje

Principy ekocentra

 • sledovat závazný cíl, kterým je rozvoj klíčových kompetencí dle RVP pro MŠ a ZŠ
 • vycházet z průřezového tématu EVVO RVP pro MŠ a ZŠ
 • klást důraz na praktickou stránku spíše než teoretickou, kterou převážně plní škola
 • upřednostňovat zážitkovou formu práce se žáky (pozorování, práce v terénu, zapojení všech smyslů, skupinová práce, modelové situace, rolová hra, práce s příběhem…)
 • respektovat principy kritického myšlení (třífázový model učení E-U-R, respektování jazykové vybavenosti, myšlenkových schopností a témat dětského světa úměrně věku…)
 • vést žáka k pochopení souvislostí

Příležitostně se v ekocentru konají také akce určené pro pedagogy, ale i pro veřejnost (tvůrčí tradiční dílny, besedy, přednášky, semináře..)

Nabídka ekovýchovných programů

eurocentrum IMG 8972
 
Úvodní strana
Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
 
load