Světový den životního prostředí - 5. červen

Valné shromáždění Organizace spojených národů v roce 1972 ustanovilo 5. červen Světovým dnem životního prostředí. Z pohledu ochrany a obnovy životního prostředí je oslava Světového dne životního prostředí považována za jednu z nejdůležitějších událostí v roce. Smyslem akce je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti.

V průběhu let dosáhl tento svátek celosvětového rozměru a je oslavován ve více než 100 zemích světa. Neslouží pouze informování široké veřejnosti, ale také jako den, kdy se mají lidé ve svém úsilí o změnu a vliv na planetu spojit a společně pozitivně působit na životní prostředí.

Každý rok je věnován určitému tématu.

Světový den životního prostředí  v roce 2016 bude tematicky zaměřen na téma „boje proti nelegálnímu obchodu s volně žijícími zvířaty“ Jeho hostitelskou zemí je Angola, která se potýká s ilegální obchodem, zejména obchodem se slonovinou a rohem nosorožců, což je problém celého afrického kontinentu.

Rok 2015 byl zaměřen na téma "Sedm milionů snů. Jedna planeta. Konzumujte s péčí".  Blaho lidstva a zdravé životní prostředí závisí na odpovědném hospodaření s přírodními zdroji planety. Světový den životního prostředí je prezentován i v rámci světové výstavy EXPO 2015 v Milaně.

Rok 2014 byl OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok malých ostrovních rozvojových států. Světový den se zaměřil právě i na téma ostrovních států v kontextu klimatických změn. Hlavním cílem bylo vydat impulz směrem ke Třetí mezinárodní konferenci o ostrovních rozvojových státech, která se uskutečnila v září 2015, a zdůraznit ochranu a pomoc těmto státům, které čelí stále větším hrozbám v důsledku klimatických změn. Světový den se jeví jako vynikající příležitost k vyjádření našeho zájmu a solidarity s ostrovy. Výzvu podpořil i generální tajemník OSN Ban Ki-moon svým výrokem: „Planeta země je naším společným ostrovem, spojme své síly k její ochraně“.

Ústředním mottem roku 2011 bylo heslo: "lesy - příroda ve vašich službách" a konal se s podporou Mezinárodního roku lesů 2011. Oslavy Mezinárodního dne životního prostředí se konají každý rok v jiné zemi, v roce 2011 to byla INDIE, druhá nelidnatější země světa, která se stala hostitelskou zemí oslav poprvé v  historii od roku 1972.

V roce 2012 se již 40. Světový den životního prostředí konal v Brazílii a jeho ústředním mottem bylo téma "zelená ekonomika - týká se také Tebe?" Brazílie pořádala Světový den životního prostředí také v roce 1992, kdy zde proběhl první světový summit.V roce 2013 byl Světový den životního prostředí věnován kampani o potravinách a plýtvání s jídlem "Myslete. Jezte. Šetřete". Hostitelskou zemí bylo Mongolsko.

Světový den životního prostředí je příležitostí pro každého uvědomit si nejen odpovědnost k péči o planetu, ale i vlastní možnost aktivně participovat na její ochraně.

http://www.osn.cz/

U příležitosti oslav se po celém světě koná řada akcí, která upozorňuje na hlavní problémy našeho životního prostředí.

V duchu naplnění cílů Světového dne životního prostředí byl koncipován i jednodenní Festival životního prostředí - EKOFESTIVAL, který pořádal v letech 2006 - 2013 Zelený kruh, asociace ekologických organizací ČR.

Cílem EKOFESTIVALU bylo nenásilnou a zábavnou formou zvýšit informovanost veřejnosti o tématice ochrany přírody, upozornit na základní vazby mezi fungováním přírody a města, poukázat na dopady spotřebitelského chování na životní prostředí a zdraví obyvatel a zároveň nabídnout existující možnosti alternativního – udržitelného – spotřebitelského chování.