MŽP vyhlásilo Program na podporu neziskových organizací

V oblasti EVVO budou podporovány zejména inovativní programy (nové EV programy zaměřené na ekologický provoz škol a domácností, environmentálně odpovědné jednání, přímý kontakt dětí s přírodou, udržitelnou architekturu a urbanismus, zahradně-krajinářskou tvorbu a udržitelnou veřejnou zeleň, dále pak na propojování konceptu EVVO se zoopedagogikou, lesní pedagogikou, místně zakotveným učením, s montessori, daltonskou, waldorfskou pedagogikou, edutainment apod.). Podpora bude směřovat také k propojování EVVO se sociální oblastí.

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2019 budou podporovány neinvestiční projekty v 14 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. 

Každá organizace může podat maximálně 3 projekty. 

Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu, maximální výše dotace činí 200 tis. Kč. 

Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 29. října 2018.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz).

Stáhněte si...

www.mzp.cz/cz/vyhlaseni_programu_nno_2019