Původní dřeviny zpět do Jizerek!

Lesy Jizerských hor dnes mají úplně jiné složení, než tomu bylo v dobách ne zrovna dávno minulých. Zatímco dříve zde bylo možné všude potkávat les s pestrým složením dřevin - s buky, duby, jedlemi, javory, lípami, tisy a řadou dalších druhů, dnes se při výletu do Jizerek setkáte na řadě míst téměř výhradně se smrky. Některé původní druhy dřevin jsou zde dokonce na pokraji vymizení!

Složitý mechanismus lesních ekosystémů je tím samozřejmě narušen. Dnešní lesy jsou díky následkům lidské činnosti a klimatických změn daleko zranitelnější než lesy s přirozeným složením. Porosty Jizerských hor jsou v takovém stavu, že samovolný návrat do původního stavu je nereálný či dosažitelný za velmi dlouhou dobu.

„Areál ekologické výchovy v Oldřichově v Hájích, kde sídlí naše příspěvková organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, je budován pro účely ekologické výchovy. Bylo by však obrovská škoda nepokračovat v aktivitách, které zde probíhaly předtím. Myslím tím projekty, jejichž cílem je zachování a rozšiřování původních dřevin Jizerských hor. Tyto aktivity jsou mimo jiné velmi dobře využitelné pro praktickou ekologickou výchovu. Jedna z lesních školek je dokonce součástí areálu,“ řekl náměstek hejtmana Libereckého kraje Radim Zika.

Ekologické neziskové organizace hrají v obnově původní skladby lesních porostů Jizerských hor velmi významnou roli. Obecně prospěšná společnost Suchopýr, která sídlí v oldřichovském areálu, patří mezi nejvýznamnější z nich. Její členové mají za sebou řadu úspěšných projektů. V různých koutech Jizerských hor provozují celkem 5 školek lesních dřevin, ve kterých pěstují druhy, které z Jizerek pomalu ale jistě mizí.

„Cílem nového projektu organizace je to, aby se i naši potomci mohli v Jizerských horách potkat s dřevinami, které zde byly dříve zcela běžné. Projekt se zaměřil na dvě dřeviny - jedli bělokorou a lípu malolistou,“ přiblížila nový projekt ředitelka obecně prospěšné společnosti Suchopýr Alena Hlídková.

Jedle bělokorá tvořila před příchodem člověka 30 % druhové skladby jizerskohorských lesů. V současné době se však na území Jizerských hor nachází pouze okolo 1 500 vzrostlých jedinců.

Lípa malolistá tvořila dříve příměs smíšených bukových porostů. Vzhledem k přeměně druhové skladby lesů však došlo k jejímu ústupu. V porostech se navíc dnes vyskytují především kříženci lípy malolisté a velkolisté. Jedním z plánovaných výstupů projektu je založení semenného sadu lípy malolisté a získávání jejího čistého reprodukčního materiálu.

Cílem projektu je také vybudování modelové „tzv. podokapové“ školky pro jedli bělokorou a výsadba 5 000 již předpěstovaných jedlí do Jizerských hor. Práce dobrovolníků z řad široké veřejnosti je důležitou součástí činnosti organizace. Ani u tohoto projektu tomu nebude jinak.

„Na projekt se nám podařilo získat finanční podporu. Uspěli jsme ve výběrovém řízení Nadace rozvoje občanském společnosti na podporu tzv. Blokových grantů pro neziskové organizace z finančních mechanismů EHP a Norska,“ doplnila Hlídková.