MŠMT vyhlásilo grantový program na rok 2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Státního programu EVVO v ČR a jeho Akčního plánu na léta 2007 - 2009 a na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády č. 114/2001 ze dne 7.2.2001 a usnesení vlády č. 631/2007 ze dne 11. června 2007 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2008, vyhlašuje tento Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ( EVVO) v roce 2008.
Více informací naleznete ve výzvě.