Výběrové řízení v programu Národní síť EVVO

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a Český svaz ochránců přírody vyhlašují doplňkové výběrové řízení pro subdodavatele veřejné zakázky Ministerstva životního prostředí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - ; Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Výběrové řízení je členěno do šesti oblastí - modulů:

M1 Ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol
M2 Vzdělávání studentů vyšších odborných a vysokých škol
M3a Vzdělávání pedagogických pracovníků
M3b Vzdělávání odborné veřejnosti
M4 Vzdělávání a osvěta široké veřejnosti
M5 Výměnné pobyty a stáže do zahraničí

Obsah všech vzdělávací akcí v rámci výše uvedených modulů musí být environmentálně zaměřen.

Do výběrového řízení se mohou hlásit nestátní neziskové organizace, které mají ve stanovách nebo obdobném dokumentu uvedenu jako jednu z hlavních činností environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu nebo její ekvivalenty.

Organizace, které uspějí ve výběrovém řízení, budou zařazeny do programu Národní síť EVVO, v rámci kterého budou moci vykazovat vzdělávací a osvětové akce odpovídající zmíněným modulům. Na základě výkazů a při splnění stanovených podmínek jim budou za tyto činnosti vypláceny finanční úhrady.

Organizace, které byly do programu přijaty v roce 2008, přihlášku nepodávají. Pouze v případě, že by již přijatá organizace měla zájem o rozšíření svého zapojení do dalších modulů, musí vyplnit opět formulář přihlášky, vyznačit moduly, do kterých se organizace hlásí nově, a připojit všechny požadované doklady.


Uzávěrka příjmu přihlášek je 22. června 2009.

Text výběrového řízení včetně přihlášky a dalších dokumentů je k dispozici na internetové adrese http://narodnisit.cz v sekci Výběrová řízení nebo je možné si jej vyžádat na e-mailové adrese info@narodnisit.cz, případně telefonu 234 621 386 nebo 777 103 238.

Prostřednictvím všech kontaktů Vám rádi zodpovíme i případné dotazy.