Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor je 20 let

V neděli 12. května letošního roku to bude přesně 20 let, kdy byla Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor založena. Na počest tohoto kulatého výročí pořádáme akci "20 let Nadace - aneb ještě není hotovo", která se bude konat ve čtvrtek 16. května 2013 od 16 hodin v zahradě areálu Lidových sadů v Liberci. Na návštěvníky čeká pohodové odpoledne provázené hudbou, chutným občerstvením, ukázkou sokolnictví, praktickým představením činností spolupracujících organizací a mnohým dalším. Prostor bude i na zavzpomínání na naši historii a setkání se s dalšími lidmi, kteří mají kladný vztah k Jizerkám.

Naše Nadace je dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k založení Nadace bylo plošné odlesnění vrcholových partií a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Při zrodu Nadace sehrály důležitou roli i bývalí ministři životního prostředí Josef Vavroušek, Bedřich Moldan a Ivan Dejmal. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších lesních ekosystémů a harmonické krajiny. Naplňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba 15 mil. Kč.

"Zásadním startovním úspěchem bylo získání podpory z grantů holandské Nadace prince Bernarda. Získali jsme tehdy pro nás neuvěřitelné peníze – přes 2 mil. Kč na projekt záchrany a využití genofondu původních populací lesních dřevin při obnově lesa. Při formulaci projektu nám velmi pomohl prof. Josef Fanta žijící tehdy v Nizozemí. Cílem projektu bylo zmapovat a ochránit původní populace lesních dřevin a zajisit jejich reprodukci a využití při obnově imisemi rozvrácených lesů a to v celém druhovém spektru. Od vzácného rašeliništního a vrcholového smrku přes buk, téměř vymizelou jedli a jim horský, kleč, jeřáb až po javor klen a břízu karpatskou," vzpomíná RNDr. František Pelc, zakladatel a dosavadní přeseda správní rady.

"Velikým úspěchem bylo též získání a rekonstrukce objektu na Jizerce, který byl ve značně zdevastovaném stavu a dnes je z něj středisko ekologické výchovy, které výborně funguje. V posledních letech se daří průběžně zvyšovat částku, kterou každoročně rozdělujeme na grantech a zároveň se nám daří pořádat akce pro veřejnost. Jednou z nich je např. fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky. Podpořili jsme zpracování projektu  stabilizace obnovních biocenter Společností pro Jizerské hory. Ten uspěl jako nejlépe hodnocený projekt dané výzvy v Operačním programu Životního prostředí a obsahuje výsadbu více než 90 000 sazenic původních druhů dřevin (buků, dubů, jedlí...) na 331 ha ploch v Jizerských horách. Podpořili jsme přípravu dalších projektů obnovy přírodních prostředí. S tímto úkolem nám pomáhají firemní dárci i členové Klubu přátel Nadace, kteří naší činnosti důvěřují a bez kterých by bylo naše počínání nemyslytelné," říká Mgr. Ondřej Petrovský, současný ředitel.

Hlavní body z historie Nadace - rok po roce

Více informací:
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
tel: +420 605 701 503
email: jizerky@ecn.cz
web: http://jizerky.ecn.cz