Environmentální výchova: nové cesty

Konference a workshop, Sedmihorky 10.-13.9.2006

Technická univerzita v Liberci, Středisko ekologické výchovy Statutárního města Liberec, Liberecký kraj

Od roku 1989 dosáhla v České republice environmentální výchova mnoha významných úspěchů. Environmentální výchova se stala povinnou součástí všech školních vzdělávacích plánů, na řadě škol má své koordinátory, žáci se s ní setkávají prostřednictvím desítek rozmanitých a nápaditých aktivit.

Po patnácti letech máme příležitost k ohlédnutí a rozvaze: jak pokračovat dál? Co se dosud nepodařilo a mohlo by být výzvou pro další roky? Jaké cesty jsme ještě nevyzkoušeli?

Cílem konference a workshopu „Environmentální výchova: nové cesty“ je hledat společně na tyto otázky odpověď.

Výzva k přihlášení příspěvků

Environmentální výchova: nové cesty

Místo konání: Sedmihorky, Česká republika

Datum konání: 10.-13.9.2006

Vítány jsou všechny příspěvky, které splňují požadavky některého z následujících formátů příspěvku:

Teoretický příspěvek

Příspěvek by měl analyzovat současné problémy environmentální výchovy v České republice či jinak specifikovaném regionu a navrhnout možné cesty k jejich řešení. Ústní prezentace by měla mít délku zhruba 25 minut včetně případné diskuse. Příspěvek bude otištěn v konferenčním sborníku.

Prezentace projektu

Příspěvek by měl představit konkrétní projekt či projekty, který je podle autora v kontextu environmentální výchovy inovativní, originální, nerutinní. Příspěvek může prezentovat i projekty nedokončené či ještě ne zcela vyhodnocené, neměl by naopak představovat projekty, které jsou běžně nabízeny. Ústní prezentace by měla mít délku zhruba 25 minut včetně případné diskuse. Příspěvek bude otištěn v konferenčním sborníku. Formální pokyny pro autory příspěvků jsou přiloženy v závěrečné části tohoto textu.

Film nebo animace

Prezentovaný dokument by měl reprezentovat buď nový pohled na využití animací a videopomůcek v environmentální výchově, nebo by měl formou videoukázek a filmových sekvencí dokumentovat autorův inovativní projekt. Dokument by neměl vyžadovat doplňující komentář autora, může být ale propojen s vysvětlující digitální prezentací. Celý příspěvek by neměl trvat déle, než 15 minut, včetně prostoru pro případnou diskusi. Seznam filmů a animací bude součástí sborníku.

Dílna

V rámci dílny může autor aktivní formou pro skupinu 20-30 účastníků prezentovat své inovativní postupy a jednotlivé aktivity, které používá. Předpokládá se, že půjde buď o aktivity nové a dosud nepříliš známé či o interaktivní formou pojatou prezentaci nových metodických a didaktických postupů v environmentální výchově. Seznam dílen bude součástí sborníku, autoři mají možnost do sborníku navrhnout doprovodné či vysvětlující texty.

Terénní exkurse

Přispěvatelé mohou navrhnout zařazení exkurse pro cca 20-30 osob na lokalitu dostupnou z místa konání konference. Očekávají se návrhy exkursí na místa či pracoviště, která fyzicky manifestují novost a originalitu postupů v environmentální výchově - ať již to jsou netradičně zpracované naučné stezky, netradičně zpracované interiéry a exteriéry středisek ekologické výchovy a škol, atd. Seznam exkursí bude součástí sborníku, autoři mají možnost do sborníku navrhnout doprovodné či vysvětlující texty.

Harmonogram

Do 1.5.2006

Zaslání návrhu svého příspěvku do některé z uvedených kategorií. Návrh by měl mít podobu abstraktu (10-15 řádek stručně shrnujících obsah) pro kategorie Teoretický příspěvek, Prezentace projektu a Film nebo animace, pro kategorie Dílna a Terénní exkurse by mělo jít o krátký (10-15 řádek) popis vystihující obsah a hlavní myšlenky. Z každého abstraktu by měl být zřejmý jeho vztah k tématu konference, tj. hledání nových postupů a řešení v environmentální výchově.

Do 15.6.2006

Navrhovatelé příspěvků budou informováni o přijetí či zamítnutí svého návrhu. V případě přijetí budou doplněny informace o časovém zařazení příspěvku a o požadovaném formátu příspěvků do sborníku.

Do 30.7.2006

Zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit a objednávat si ubytování a stravu.

Do 30.8.2006

Přispěvatelé v kategorii Teoretický příspěvek, Prezentace projektu a Film nebo animace zasílají svoji prezentaci na uvedenou adresu.

10.-13.9.2006

Probíhá konference a workshop.

Do 31.10.2006

Autoři zasílají své příspěvky.

Jaro 2007

Vydání konferenčních sborníků.

Kontaktní údaje:

Zaslání návrhů příspěvků:

Mailem na adresu: jan.cincera@tul.cz

Přihlášení se k účasti na konferenci:

Ing. Aleš Kočí ….

Webové stránky konference: http://www.ekovychovalk.cz/……

Organizační výbor:

PhDr. Jan Činčera, Ph.D., Technická univerzita v Liberci

Ing. Aleš Kočí, Středisko ekologické výchovy Statutárního města Liberec

Ing. Tomáš Komrzý, Liberecký kraj